Kode namena plačila

Šifrant kode namena plačil vsebuje vrednosti, ki določajo razlog plačilnega prometa med strankami.

Koda Naziv kode Opis kode namena za uporabo
ACCT Prenos med svojimi računi v isti banki Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.
ADCS Donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve Plačilo donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitev.
ADMG Administrativne storitve Plačilo administrativnih storitev (npr vstopnine, dostopi, vpisi, registracije, zakupi, najemi, različne članarine).
ADVA Plačilo vnaprej/ predplačilo Plačilo predplačila/avansa.
AEMP Aktivna politika zaposlovanja Plačila iz naslova aktivne politike zaposlovanje kot so plačila storitev, subvencije za samozaposlitev ali zaposlitev, povračila stroškov, nadomestila za plače, denarne dajatve (dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz).
AGRT Plačilo v kmetijstvu Plačilo povezano s kmetijsko dejavnostjo, ekološka nadomestila.
AIRB Aerotransport Plačilo za storitve, povezane z letalskim transportom, prevozom blaga, letalskih vozovnic.
ALLW Nadomestila Izplačilo denarnega nadomestila s strani Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje neposredno upravičencu.
ALMY Preživnina/ drugi prejemki Plačilo preživnine, rejnine, invalidnine, alimentov, denarnih dodatkov za preživljanje, sodnih sklepov za preživnine, invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo, denarnih nadomestil.
ANNI Anuiteta Plačilo anuitete (kredit, zavarovanje, naložba).
ANTS Storitve anestezije Plačilo storitev anestezije.
AREN Vnos/vpis terjatev Plačilo povezano z vnosom/vpisom terjatev.
B112 Provizija prodajalca pri vzajemnem skladu Provizija (12b-1) za prodajalca pri prodaji sredstev v vzajemnih skladih.
BBSC Spodbuda za rojstvo otroka Nakazilo spodbude za rojstvo otroka, dodatek za veliko družino, pomoč za opremo novorojenca.
BCDM domači ček na prinositelja Plačilo prinositelju domačega čeka.
BCFG tuji ček na prinositelja Plačilo prinositelju tujega čeka.
BECH Dodatki za otroke Otroški dodatek, dodatek za nego, starševski dodatek.
BENE Podpora za brezposelne/invalide Plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih, starševsko nadomestilo.
BEXP Poslovni izdatki Plačilo poslovnih izdatkov (reprezentanca, službena potovanja, kilometrina, dnevnice, kotizacija, nočnina).
BFWD Terminski posli z vrednostnimi papirji Denarno kritje vezano na terminski posel z vrednostnimi papirji, z ročnostjo daljšo od 3 dni, vključuje tudi ameriške, japonske in angleške zakladne menice.
BKDF Odloženo črpanje kredita Določeni dolžniki lahko izkoristijo možnost odloženega črpanja kredita medtem ko se upnik zavezuje zagotoviti sredstva v določenem času po pozivu dolžnika. Upnik je v primeru sprejema take zaveze upravičen do nadomestila.
BKFE  Nadomestila pri kreditih Denarni zneski povezani z določenimi nadomestili: a) nadomestilo agentu; b) nadomestilo za dodatke in spremembe; c) nadomestilo za neizkoriščen znesek kredita ali nadomestilo za rezervacijo sredstev kredita; d) nadomestilo za izdano soglasje banke; e) nadomestilo za dodatne stroške financiranja; f) nadomestilo za zamudo pri plačilu obveznosti; g) nadomestilo za vodenje kredita/za obdelavo zahtevka; h) nadomestilo banki, ki zagotovi sredstva (fronting bank) i) nadomestilo za zagotovljene sredstva kredita; j) nadomestilo za akreditiv.
BKFM Poplačilo kreditne pogodbe Neto plačilo po pogodbi ob končni najavi, ko je najava poslana ločeno od pogodbenih navodil.
BKIP Natečene obresti bančnega kredita Plačilo natečenih obresti pri bančnem kreditu.
BKPP Glavnica bančnega kredita Plačilo glavnice pri bančnem kreditu.
BLDM Vzdrževanje zgradb Plačilo za vzdrževanje nepremičnin (npr: redno vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic, ogrevanje, vodovodne napeljave, klimatski sistem).
BNET Neto poravnava obveznic - vnaprej Neto poravnava obveznic z datumom vnaprej.
BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju Plačilo, povezano z vnosom konverzije (preračuna) v zaledju
BONU Bonus plačilo Regres, odpravnina, jubilejna nagrada, pogodbeno delo, rente, priznavalnina, podjemna pogodba, študentsko delo, avtorski honorar, sejnina, nagrada
BR12 Rabat za prodajalca vzajemnega sklada Rabat (12b-1) za prodajalca pri prodaji vzajemnih skladov v ZDA.
BUSB Avtobusni transport Plačilo za storitve povezane z avtobusnim transportom, avtobusne vozovnice
CAFI Interna provizija za upravljanje skrbniškega računa Storitev je plačilo provizije za upravljanje skrbniškega računa v primeru, ko sovpadata skrbniška banka in banka, ki vodi tekoči (transakcijski) račun.
CASH Upravljanje den. sredstev - med bankami Upravljanje denarnih sredstev, prenos sredstev na drugo banko
CBFF Pokojninski skladi, varčevanje Varčevanje za prihodnost oz. upokojitev (pokojninski steber), transakcije v zvezi z vplačili/ izplačili v/iz sklade za pokojninsko varčevanje, vplačila/izplačila v zvezi z dodatno pokojnino.
CBFR Varčevanje za dodatno pokojnino Vplačilo / izplačilo iz naslova varčevanja za dodatno pokojnino.
CBLK Kliring svežnja kartic Storitev pomeni poravnavo denarja za sveženj kartičnih transacij, kadar se nanaša na posebno dateko transakcij ali neko drugo informacijo kot je terminalska ID, ID sprejemnika kartice ali kakšni drugi podatki o kartici.
CBTV Račun za kabelsko TV Plačilo računa za kabelsko TV.
CCHD Nakazilo prejemka ZPIZ Plačila ZPIZ kot denarno nadomestilo, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina. Dajatve izplačuje državna institucija kot dajatve iz socialnega zavarovanja dodatno k plači ali pokojnini.
CCIR Zamenjava valute obresti Denarno kritje vezano na zamenjavo valute obresti, pri čemer pride do zamenjave fiksnih obresti v eni valuti za obresti v drugi valuti.
CCPC Začetno kritje poravnano preko centralne klirinške hiše Denarno zavarovanje vezano na ISDA sporazum ali sporazum o centralnem kliringu, za začetno kritje, pri poslih sklenjenih izven organiziranega trga, ki se poravnavajo preko centralne klirinške hiše.
CCPM Gibljivo kritje poravnano preko centralne klirinške hiše Denarno zavarovanje vezano na ISDA sporazum ali sporazum o centralnem kliringu, za gibljivo kritje, pri poslih sklenjenih izven organiziranega trga, ki se poravnavajo preko centralne klirinške hiše.
CCRD Plačilo s kreditno kartico Plačilo s kreditno kartico
CCSM Izločeno začetno kritje poravnano preko centralne klirinške hiše Izločeno začetno kritje poravnano preko centralne klirinške hiše: Začetno kritje za izvedene finančne instrumente s katerimi se posluje izven organiziranega trga in ki se poravnavajo preko centralne klirinške hiše, za katere se zahteva izločanje.
CDBL Račun za kreditno kartico Plačilo računa za kreditno kartico.
CDCB Kartična plačila z gotovinskim vračilom Nakup blaga in storitev z dodatno možnostjo izplačila gotovine na prodajnem mestu (vračilo gotovine).
CDCD Kartično izplačilo Dvig gotovine na bankomatu ali bančnem okencu.
CDCS Kartično izplačilo s stroški Dvig gotovine na bankomatu ali bančnem okencu s sočasno avtorizacijo dodatnih stroškov.
CDDP Odloženo plačilo s kartico Kombinirana storitev, ki omogoča sprejemniku kartice narediti avtorizacijo za začasen znesek in za kompletiranje dokončnega zneska v omejenem časovnem okviru. Odloženo plačilo je na voljo le v takem okolju, kjer ni potrebno nobeno naknadno posredovanje uporabnika. Primeri, kjer se ta storitev uporablja, so take bencinske črpalke in telefonske govorilnice.
CDEP Kreditni dogodek Predčasno plačilo zaradi kreditnega dogodka.
CDOC Originalna odobritev Izplačilo dobitka na prodajnem mestu pri igrah na srečo na račun imetnika plačilne kartice.
CDQC Navidezna gotovina Nakup blaga z igralniškimi žetoni, ki so enakovredni gotovini
CFDI Interno zmanjšanje osnovnega kapitala Storitev je plačilo za zmanjšanje osnovnega kapitala v primeru, ko sovpadata skrbniška banka in banka, ki vodi tekoči (trasakcijski) račun.
CFEE Stroški preklica/ odpovedi Plačilo stroškov preklica, odpovedi
CGDD Direktna obremenitev na podlagi kartice Direktna obremenitev, kjer je sklenjeno soglasje na podlagi plačilne kartice na prodajnem mestu (POS).
CHAR Dobrodelno plačilo Plačilo v dobrodelne namene, solidarna pomoč, humanitarna plačila.
CLPR Glavnica posojila za avto Poplačilo ali delno plačilo glavnice posojila za avto.
CMDT Plačilo blaga Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.
COLL Trajnik/direktna obremenitev Zbiranje sredstev na podlagi trajnika ali direktne obremenitve.
COMC Komercialno plačilo Plačilo komercialnega kredita oziroma dolga.
COMM Plačilo provizije Plačilo provizije (opravnine).
COMP Nadomestilo za izgubo obresti Transakcija je povezana s plačilom odškodnine v zvezi z izgubo obresti / prilagoditve datuma valute in lahko vključuje nadomestila.
COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika Plačilo tretje osebe, ki zbira sredstva za plačilo v imenu potrošnikov, (npr. svetovalne kreditne družbe oz. upravitelji kot posredniške družbe za plačevanje skupnih računov).
CORT Poravnava trgovanja Plačilo povezano s poravnavo trgovanja, kot je menjava valut ali plačilo vrednostnih papirjev.
COST Stroški Plačilo različnih vrst stroškov.
CPKC Parkirnina Plačilo parkirnine.
CPYR Avtorska pravica Plačilo avtorske pravice.
CRDS Zamenjava kreditnega tveganja Denarno kritje za posle trgovanja z zamenjavami kreditnega tveganja.
CRPR Navzkrižni produkti Denarno kritje za kombinacije različnih tipov poslov.
CRSP Kreditna podpora Denarno kritje v povezavi s posojanjem/najemom denarja; akreditivom; podpisom krovne pogodbe.
CRTL Kreditna linija Denarno kritje za odprtje kreditne linije pred trgovanjem.
CSDB Denarno izplačilo Izplačilo denarnih sredstev (gotovina).
CSLP Plačilo socialnega posojila banki Plačilo podjetja banki za financiranje socialnih posojil zaposlenim.
CVCF Storitve/pripomočki za okrevanje Plačilo storitev ali pripomočkov za okrevanje.
DBTC Debetno plačilo Plačilo na podlagi debetnega naloga.
DCRD Plačilo z debetno kartico Plačilo z debetno kartico.
DEPT Depozit Vplačilo depozita.
DERI Izvedeni finančni instrumenti Izvedeni finančni instrumenti (derivativi).
DIVD Dividenda Izplačilo dividend.
DMEQ Medicinska oprema Plačilo za uporabo trajne medicinske opreme.
DNTS Zobozdravstvene storitve Plačilo zobozdravstvenih storitev.
DSMT Obračun pošte/banke na papirju Poravnava določenega tipa papirnatega naloga za plačilo na določen znesek, izdanega od banke ali pošte (nalog za obračun).
DVPM Dostava proti plačilu Koda z informacijo upravljalcu računa o dostavi proti plačilu.
ECPG Garantirano spletno plačilo Spletno plačilo v e-trgovini zavarovano z garancijo za zanesljivost plačila banke izdajateljice.
ECPR Vračilo spletnega plačila Vračilo spletnega plačila iz e-trgovine.
ECPU Negarantirano spletno plačilo Spletno plačilo v e-trgovini brez garancije za zanesljivost plačila s strani banke izdajateljice.
EDUC Izobraževanje Plačilo izobraževanja.
ELEC Račun za elektriko Plačilo računa za električno energijo.
ENRG Energetika Plačilo povezano z delovno nalogo, storitvijo ali posegom na področju energije.
EPAY e-plačilo Transakcija se nanaša na e-plačilo.
EQPT Opcija na delnico Denarno kritje v povezavi s trgovanjem z opcijami na delnice.
EQUS Zamenjava bodočih donosov iz kapitala/delnic Denarno kritje v povezavi s trgovanjem z zamenjavami donosov kapitala/delnic, kjer se donos zamenja za donos s fiksno ali variabilno obrestno mero.
ESTX Davek na nepremičnine Plačilo davka na nepremičnine (odmera NUSZ, davek na promet nepremičnin, dohodnina ob prodaji, DDV ob nakupu nove nepremičnine)
ETUP Polnitev e-denarnice Plačilo storitve, ki omogoča najprej rezervacijo sredstev na kartičnem računu, kateri sledi polnitev e-denarnice s tem zneskom.
EXPT Eksotična opcija Denarno kritje za trgovanje z eksotičnimi opcijami, npr. nestandardne opcije.
EXTD Standardiziran izveden finančni instrument Denarno kritje povezano s trgovanjem s standardiziranimi izvedenimi finančnimi instrumenti na organiziranem trgu (nasprotno od OTC trga).
FACT Obnovitev faktoringa Plačilo povezano z obnovo faktoringa.
FAND Finančna pomoč ob naravnih nesrečah Pomoč države oz. državnih organov za odpravo posledic naravnih nesreč, nadomestila zaradi neugodnih pogojev kmetovanja.
FCOL Provizija Storitev poravnave provizije za kartično transakcijo med dvema strankama.
FCPM Zamudne obresti in stoški Plačilo zamudnih obresti in stroškov (npr. stroški kartičnega poslovanja).
FEES Plačilo pristojbin Plačilo pristojbin.
FERB Trajekt Plačilo za storitve povezane s trajektnim prevozom.
FIXI Naložba s fiksnim donosom Denarno kritje povezano s finančnimi instrumenti s fiksnim prihodkom/donosom (npr. obveznica).
FNET Neto poravnava standardiziranih terminskih pogodb Denar povezan z neto poravnavo (netiranjem) standardiziranih terminskih pogodb. Za neto poravnavo gibljivega in začetnega kritja prek centralne klirinške hiše, poglej CCPM kodo.
FORW Menjava valut z datumom vnaprej Valutno trgovanje z datumom valute vnaprej.
FREX Devizno poslovanje Plačilo storitev deviznega poslovanja (menjava valut).
FUTR Standardizirane terminske pogodbe Denar povezan s trgovanjem s standardiziranimi terminskimi pogodbami.
FWBC Kritje za trgovca pri terminskih poslih Plačilo denarnega kritja za trgovca po krovni terminski pogodbi (Master Forward Agreement), kjer se likvidna sredstva nahajajo na ločenem računu in niso na razpolago stranki. Koda za vse instrumente z bodočim (terminskim) datumom poravnave, kot so napovedani posli (TBA), posli ponovnega odkupa (REPO) in obvezniški terminski posli.
FWCC Kritje za stranko pri terminskih poslih Plačilo denarnega kritja za stranko po krovni terminski pogodbi (Master Forward Agreement), kjer so likvidna sredstva v lasti in po zaključku na razpolago stranki. Koda za vse instrumente s terminskim datumom poravnave, kot so napovedani posli (TBA), posli ponovnega odkupa (REPO) in obvezniški terminski posli.
FWLV Dajatve za tuje delavce Plačilo dajatev za tuje delavce.
FWSB Ločeno kritje trgovca pri terminskih poslih Vsa denarna sredstva namenjena trgovcu za kritje (jamstvo, zavarovanje) po krovni terminski pogodbi (Master Forward Agreement), ki so ločena in niso na razpolago stranki. Vzorčni terminski posli po krovni pogodbi vsebujejo napovedane posle (TBA), posle ponovnega odkupa (REPO) in obvezniške terminske posle.
FWSC Ločeno kritje stranke pri terminskih poslih Vsa denarna sredstva namenjena za kritje (jamstvo, zavarovanje) po krovni terminski pogodbi (Master Forward Agreement), ki so v lasti stranke in so po vrnitvi na razpolago stranki. Vzorčni terminski posli po krovni pogodbi vsebujejo napovedane posle (TBA), posle ponovnega odkupa (REPO) in obvezniške terminske posle.
FXNT Neto poravnava menjave valut Neto poravnava valutnega trgovanja.
GASB Račun za plin Plačilo računa za plin.
GDDS Kupoprodaja blaga Plačilo nakupa ali prodaje blaga.
GDSV Kupoprodaja blaga in storitev Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.
GFRP Pravice nezaposlenih iz naslova insolventnosti Plačilo za nadomestilo nezaposlenim zaradi insolventnih postopkov (neizplačane plače za zadnje 3 mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja, neizplačanih nadomestil plač za plačane odsotnosti z dela za zadnje 3 mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja, neizplačanih nadomestil plač za čas neizrabljenega letnega dopusta do katerega je delavec upravičen v tekočem koledarskem letu, odpravnin v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja)
GOVI Državno zavarovanje Plačilo državnega zavarovanja
GOVT Plačilo - državni organi Plačilo državnemu organu ali s strani državnega organa(refundacija KID - kratkoročne invalidske dajatve, humanitarna pomoč, kazni, penali, globe, sodne in druge takse, plačilo dohodnine in drugo).
GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino Nakup ali prodaja blaga ter storitev z gotovino (tudi polog izkupička).
GSTX Davek na blago in storitve Plačilo davka na blago in storitve.
GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A.
GVEB Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B.
GVEC Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C.
GVED Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D Plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D.
GWLT Nakazila po vojnih zakonih Plačilo za žrtve vojnega nasilja in vojne invalide ter veteranski dodatek.
HEDG Zavarovanje pred tveganji Plačilo storitev v zvezi z zavarovanjem pred tveganji.
HLRP Plačilo stanovanjskega posojila Plačilo stanovanjskega posojila.
HLST Odplačilo stanovanjskega posojila Transakcija se nanaša na odplačilo stanovanjskega posojila.
HLTC Zdravstvena oskrba na domu Plačilo zdravstvene oskrbe na domu.
HLTI Zdravstveno zavarovanje Plačilo zdravstvenega zavarovanja.
HREC Dodatek za stanovanje Dodatek delodajalca za reševanje stanovanjskega vprašanja (nakup, gradnja, obnova) zaposlenih. V okviru sistema neobdavčenih bonitet.
HSPC Bolnišnična oskrba Plačilo oskrbe v bolnišnici.
HSTX Stanovanjski davek Plačilo stanovanjskega/nastanitvenega davka.
ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico Nepreklicno plačilo s kreditno kartico.
ICRF Prva/nujna pomoč Plačilo oskrbe prve/nujne pomoči.
IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico Nepreklicno plačilo z debetno kartico
IHRP Obrok najemnine po nakupni pogodbi Obročno plačilo po pogodbi o nakupu na obroke, s plačili obrokov najemnin po pogodbi.
INPC Premija avtomobilskega zavarovanja Plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje.
INPR Povrnitev zavarovalne premije Transakcija se nanaša na povrnitev zavarovalne premije.
INSC Zavarovalni zahtevek Transakcija se nanaša na plačilo zavarovalnega zahtevka.
INSM Obrok nakupa Plačilo obroka (razni nakupi na obroke)
INSU Zavarovalna premija Plačilo zavarovalne premije.
INTC Interno plačilo Plačilo znotraj družbe, kar pomeni plačilo med dvema podjetjema, ki pripadata isti skupini.
INTE Obresti Plačilo obresti.
INTX Davek na dobiček Plačilo davka na dobiček (davek od dohodka pravne osebe).
INVS Naložbe & Vrednostni papirji Vplačilo v vzajemne sklade, naložbene produkte ter obveznice in delnice.
IPAY Takojšnje plačilo Transakcija, ko je znesek prejemniku plačila na voljo takoj.
IPCA Preklic takojšnjega plačila Preklic takojšnjega plačila, transakcija za vračilo celotnega zneska preklicanega takojšnjega plačila.
IPDO Takojšnje plačilo za donacije Takojšnje plačilo za donacijo, s podatki o naslovu plačnika.
IPEA Takojšnje plačilo v e-trgovini brez naslova plačnika Takojšnje plačilo v e-trgovini brez podatkov o naslovu plačnika.
IPEC Takojšnje plačilo v e-trgovini z naslovom plačnika Takojšnje plačilo v e-trgovini s podatki o naslovu plačnika.
IPEW Takojšnje plačilo v e-trgovini Takojšnje plačilo v e-trgovini.
IPPS Takojšnje plačilo na POS terminalu Takojšnje plačilo na POS terminalu.
IPRT Vračilo takojšnjega plačila Transakcija za delno ali celotno vračilo zneska takojšnjega plačila.
IPU2 Takojšnje plačilo na avtomatu z 2FA Takojšnje plačilo na prodajnem avtomatu z dvo faktorsko avtentikacijo.
IPUW Takojšnje plačilo na avtomatu brez 2FA Takojšnje plačilo na prodajnem avtomatu brez dvo faktorske avtentikacije.
IVPT Plačilo računa Plačilo računov.
LBIN Medsebojna poravnava zneskov pri posojanju. Medsebojna poravnava zneskov pri posojanju.
LBRI Delovno zavarovanje Plačilo delovnega zavarovanja, prispevkov za socialno varnost (zdravstveno, pokojninsko).
LCOL Ločeno kritje za posojilo Ločen znesek denarnega kritja za posojilo. Denarno kritje, ki ga nakaže posojilojemalec za zavarovanje ločeno od prenosa delnic ob odprtju posojila ali ločena vrnitev jamstva posojenih vrednostnih papirjev. Opomba: pogosto, ko se valuta vrednostnega papirja razlikuje od valute denarja za zavarovanje.
LFEE Provizija pri posojanju vrednostnih papirjev Provizija, ki ni rabat pri posojanju obveznic. Vključuje: a) posebna provizija; b) provizija za transakcijo; c) carinske provizije; d) provizije minimalnega stanja.
LICF Licenčna provizija/licenčnina Plačilo licenčne provizije/licenčnine.
LIFI Življenjsko zavarovanje Plačilo življenjskega zavarovanja.
LIMA Upravljanje likvidnosti Banka je izvedla prenos sredstev za podporo upravlj. bilance, poolingu ali sweepingu.
LMEQ Sprememba tržne vrednosti sposojenih delnic Denarno kritje za spremembo tržne vrednosti sposojenih kapitalskih vrednostnih papirjev (delnic).
LMFI Sprememba tržne vrednosti sposojenih obveznic Denarno kritje za spremembo tržne vrednosti sposojenih vrednostnih papirjev s fiksnim donosom (obveznic).
LMRK Sprememba tržne vrednosti sposojenih vrednostnih papirjev Plačilo denarnega kritja za spremembo tržne vrednosti sposojenih nedefiniranih/različnih vrednostnih papirjev.
LOAN Posojilo Nakazilo posojila posojilojemalcu.
LOAR Odplačilo posojila Plačilo posojila (obročno odplačevanje kredita)
LREB Rabat ob posojilu vrednostnih papirjev Plačilo rabata pri posojilu vrednostnih papirjev.
LREV Prenos prihodkov stranki od agenta Nakazilo prihodkov k stranki, ki jih je pridobil agent.
LSFL Zahtevek posojilnega agenta Plačilo zahtevka posojilnemu agentu s strani investicijskega upravitelja, za napako pri prodaji zaradi prepoznega odpoklica.
LTCF Dolgotrajna zdravstvena oskrba Plačilo daljše zdravstvene oskrbe.
MAFC Prispevek v sklad za zadravstveno pomoč Prispevek v sklad za zdravstveno pomoč.
MARF Povrnitev stroškov zdravstvene pomoči Transakcija se nanaša na povrnitev stroškov zdravstvene pomoči.
MARG Dnevna marža na izvedene finančne instrumente Dogovorjena dnevna marža na izvedene finančne instrumente (derivativi). Primer so liste terminskih poslov, marže za opcije, premije, ki niso del MT54X sporočil.
MBSB Zavarovanje MBS agenta Ločeno denarno kritje za MBS agenta. Vsako denarno plačilo vezano na zavarovanje vrednostnih papirjev za hipoteke (MBS), ki je ločeno in ga stranka po zaključku posla ne more koristiti.
MBSC Zavarovanje stranke pri MBS poslih Ločeno denarno kritje za stranko pri MBS poslih. Vsako denarno plačilo vezano na zavarovanje vrednostnih papirjev za hipoteke (MBS), ki je v rokah stranke in ga stranka po zaključku posla lahko koristi iz ločenega računa.
MCDM Večvalutni domači ček Plačilo domačega večvalutnega čeka.
MCFG Večvalutni tuji ček Plačilo tujega večvalutnega čeka.
MDCS Zdravstvene storitve Plačilo za zdravstvene storitve.
MGCC Marža terminskega posla Osnovna marža pri terminskem poslu. Ko ima stranka maržo za terminski posel v svojih rokah in jo lahko koristi v primeru vrnitve posla.
MGSC Zavarovanje marže terminskega posla Zavarovanje osnovne marže pri terminskem poslu. Vsa plačila za zavarovanje marže pri terminskih poslih, ko stranka zbira sredstva na ločenem računu v svoji lasti in jih lahko koristi v primeru vrnitve posla.
MP2B Mobilna plačila P2B Storitev, ki uporabniku omogoča, da z uporabo aplikacije na svojem mobilnem telefonu odredi plačilno transakcijo za plačilo prodajalcu ali drugim poslovnim prejemnikom plačila. Podatki o računu ali identifikacija prejemnika plačila se v aplikacijo prenesejo preko različnih kanalov, na primer QR koda, NFC, Bluetooth, druga omrežja.
MP2P Mobilna plačila P2P Storitev, ki uporabniku omogoča, da z uporabo aplikacije na svojem mobilnem telefonu odredi prenos sredstev s svojega bančnega računa na bančni račun druge osebe, pri čemer ne uporablja številke računa, temveč druge identifikacijske podatke (kot je MSISDN), za določanje plačnika/prejemnika v svoji mobilni aplikaciji.
MSVC Več vrst storitev Plačilo za večnamenske storitve (nadomestilo nerezidentom).
MTUP Polnjenje mobi računa Plačilo storitve, ki omogoča takojšnjo rezervacijo sredstev na kartičnem računu, kateri sledi polnitev rezerviranega zneska na mobi račun.
NETT Neto izravnava Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave (pobot).
NITX Davek na čisti dobiček Plačilo davka na čisti dobiček.
NOWS Ni opredeljeno drugod. Plačilo storitev, ki niso opredeljene drugod.
NWCH Omrežnina Plačilo omrežnine.
NWCM Mrežna povezava Plačilo mrežne povezave (internet).
OCCC Jamstvo stranke za opcije Sredstva stranke zastavljena kot jamstvo pri poslih z opcijami.
OCDM domači ček na ime plačilo domačega čeka na ime
OCFG tuji ček na ime plačilo tujega čeka na ime
OFEE Otvoritvena provizija Plačilo otvoritvene provizije
OPBC Zavarovanje OTC opcij brez vračila Plačilo denarnega kritja za OTC opcije, v skladu z FCM dogovorom (terminski posli). Takrat, ko je plačilo ločeno in ni na razpolago stranki (ostane trgovcu).
OPCC Zavarovanje OTC opcij z vračilom Plačilo denarnega kritje za OTC opcije v skladu z FCM dogovorom (terminski posli). V primeru, ko takšno plačilo ni izločeno in je na razpolago stranki ob vrnitvi opcije.
OPSB Ločeno zavarovanje OTC opcij brez vračila Izločeno denarno zavarovanje trgovca za OTC opcije, kakršnokoli denarno plačilo v zvezi z zavarovanjem za OTC opcije, ki je izločeno in ni na razpolago stranki.
OPSC Ločeno zavarovanje OTC opcij z vračilom Ločeno denarno zavarovanje stranke za opcije. Vsako denarno plačilo vezano na zavarovanje OTC opcij v rokah stranke in ga stranka lahko koristi po vrnitvi opcije iz ločenega računa.
OPTN Zavarovanje opcij v mednarodni menjavi Nakazilo zavarovanja za opcije v mednarodni menjavi (FX).
OTCD OTC izvedeni finančni instrumenti Denarno kritje v zvezi z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti. Na primer: pogodbe, s katerimi se ne trguje na borzi in so individualno dogovorjene.
OTHR Drugo Drug namen plačila.
OTLC Drugi računi - telekomunikacije Plačilo drugih računov v zvezi s telekomunikacijami.
PADD Vnaprej odobrena obremenitev Vnaprej odobren nalog za obremenitev (npr. direktne obremenitve SEPA).
PAYR Plačilna lista Izplačilo po plačilni listi (plače, nakazila nadomestil, javna dela).
PEFC prispevek za pokojninski sklad Prispevek za pokojninski sklad.
PENO Sklepi, izvršbe, razen sodni za preživnino Plačilo po vseh sklepih o izvršbah, razen sodnih za preživnine.
PENS Pokojnina Izplačilo pokojnin.
PHON Račun za telefon Plačilo telefonskega računa.
POPE Vnos/vpis prodajnega mesta Plačilo, povezano s prodajnim mestom.
PPTI Zavarovanje lastnine Plačilo zavarovanja lastnine.
PRCP Plačilo izdatkov Plačilo izdatkov (potni stroški, malica), ki se nanašajo na izplačilo pri plači.
PRME Plemenite kovine Plačilo se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami.
PTSP Plačilni pogoji Plačilo se nanaša na specifikacije plačilnih pogojev.
PTXP Davek na premoženje Plačilo davka na premoženje.
RCKE Vnos/vpis ponovne predložitve čeka Plačilo v povezavi s ponovnim prinosom čeka za unovčitev.
RCPT Izdano potrdilo Plačilo za izdajo potrdila.
RDTX Dajatev v cestnem prometu Plačilo dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu.
REBT Vračilo rabata Vračilo rabata.
REFU Vračilo denarnih sredstev Vračilo denarnih sredstev.
RELG Najemnina/zakup Splošna najmenina ali zakup.
RENT Najemnina Plačilo najemnine.
REOD Odplačilo prekoračitve na računu Odplačilo prekoračitve na računu.
REPO REPO pogodba Denarno kritje vezano na REPO pogodbo (pogodba o začasni prodaji in ponovnem odkupu vrednostnih papirjev).
RHBS Dodatek za rehabilitacijo Dodatek za poklicno rehabilitacijo.
RIMB vračilo pomotoma nakazane transakcije Vračilo pomotoma nakazane transakcije po preteku roka, ki ga predpisujejo pravila SEPA.
RINP Obročna plačila Plačilo ponavljajočih obrokov v rednih intervalih.
RLWY Železnica Plačilo za storitve povezanez železniškim transportom.
ROYA Tantieme Plačilo tantiem (avtorski dohodek).
RPBC Zavarovanje trgovca za krovno REPO pogodbo Dvostransko (bilateralno) zavarovanje trgovca vezano na krovno REPO pogodbo (GMRA ali MRA).
RPCC Zavarovanje stranke za krovno REPO pogodbo Zavarovanje stranke vezano na krovno REPO pogodbo (GMRA ali MRA).
RPNT Dvostranska poravnava REPO obresti Dvostranska poravnava obresti REPO poslov na neto ali bruto način.
RPSB Ločeno zavarovanje trgovca za krovno REPO pogodbo Dvostransko ločeno denarno zavarovanje trgovca vezano na krovno REPO pogodbo.
RPSC Ločeno zavarovanje stranke za krovno REPO pogodbo Ločeno zavarovanje stranke vezano na krovno REPO pogodbo.
RRBN Verižna poravnava/ cesija Denarno plačilo, kot rezultat cesije.
RRCT Vrnitev plačila Transakcija se nanaša na vračilo tehnično pravilno prejetega plačila iz poslovnih razlogov.
RVPM Prevzem proti plačilu Koda obvešča ponudnika plačilnih storitev o poslu "prevzem proti plačilu".
RVPO Obratni REPO posel Denarno kritje vezano na pogodbo o obratnem REPO poslu.
SALA Plače Izplačilo plač, porodniške.
SAVG Varčevanje Prenos na varčevalni/pokojninski račun (rentno varčevnje, varčevanje v shemi NSVS).
SBSC Prodaja vrednostnih papirjev s povratnim nakupom in obratno Denarno kritje za posle prodaje s povratnim nakupom vrednostnih papirjev in obratno za posle nakupa s povratno prodajo vrednostnih papirjev.
SCIE Menjave obrestne stopnje v tuji valuti Denarno kritje za menjavo obrestne stopnje v tuji valuti.
SCIR Menjave obrestne stopnje Denarno kritje za menjavo obrestne stopnje.
SCRP Tveganja vrednostnih papirjev Denarno kritje vezano za različna tveganja v povezavi z vrednostnimi papirji.
SCVE Kupoprodaja storitev Plačilo nakupa ali prodaje storitev.
SECU Vrednostni papirji Plačilo vrednostnih papirjev (obveznic, delnic, menic).
SEPI Interni nakup vrednostnih papirjev Plačilo za nakup vrednostnih papirjev v primeru, ko sovpadata skrbniška banka in banka, ki vodi transakcijski račun.
SERV Stroški storitev Transakcija se nanaša na stroške storitev, ki jih zaračuna ponudnik storitev.
SHBC Osnovno zavarovanje trgovca pri prodaji na kratko Zavarovanje trgovca za prodajo na kratko po osnovnem/glavnem trgovalnem sporazumu.
SHCC Osnovno zavarovanje stranke pri prodaji na kratko Zavarovanje stranke za prodajo na kratko po osnovnem/glavnem trgovalnem sporazumu.
SHSL Prodaja na kratko Denarno kritje/sredstva pri prodaji vrednostnih papirjev na kratko. To je prodaja vrednostnih papirjev s predvidenim povratnim odkupom nazaj na določen termin.
SLEB Posoja in izposoja vrednostnih papirjev Denarna sredstva za posojo in izposojo vrednostnih papirjev.
SLOA Listninjeno posojilo Denarna sredstva vezana na zavarovano posojilo (listninjeno posojilo).
SLPI Vnaprej izpolnjen nalog Kreditno plačilo je izvedeno na podlagi vnaprej izpolnjenega naloga za plačilo.
SPLT Deljena plačila Deljena plačila se uporablja, kadar gre za ločen prenos denarnih sredstev in vrednsotnih papirjev, za poravnavo trgovanja z vrednostnimi papirji.
SPSP Skupni poračun plač in pokojnin Enkratno izplačilo plač ali pokojnin za več mesecev skupaj v enem znesku.
SSBE Socialna podpora Plačilo države za pomoč posameznikom zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti.
STDY Študij Plačilo študija/šolnine (štipendija, študijsko gradivo, izobraževanje, seminarji, nagrade za trajnostni razvoj).
SUBS Naročnina Plačilo storitev informativne in razvedrilne narave v tiskani ali elektronski obliki (npr. naročnina na časopis).
SUPP Plačilo dobaviteljem Plačilo dobaviteljem.
SWBC Kritje trgovca pri obrestni zamenjavi in terminskih poslih Denarno kritje namenjeno za obrestno zamenjavo v skladu z ISDA pogodbo. Sredstva so izdvojena in komitentu niso več na voljo, namenjena so za kritje obrestne zamenjave (SWAP) in mednarodne terminske posle (FX) v skladu s pogoji CSA.
SWCC Kritje stranke pri obrestni zamenjavi in terminskih poslih Denarno kritje namenjeno za obrestno zamenjavo v skladu z ISDA pogodbo. Sredstva so na voljo komitentu, namenjena so za kritje obrestne zamenjave (SWAP) in mednarodne terminske posle (FX) v skladu s pogoji CSA.
SWFP Končno plačilo obrestne zamenjave Končno plačilo obrestne zamenjave.
SWPP Delno plačilo obrestne zamenjave Delno plačilo obrestne zamenjave.
SWPT Opcija za obrestno zamenjavo Kritje za opcije na obrestno zamenjavo.
SWRS Sprememba opcije za obrestno zamenjavo Plačilo ob osvežitvi/spremembi opcije za obrestno zamenjavo.
SWSB Zavarovanje trgovca za razliko pri menjavi obrestne mere Denarno kritje namenjeno zavarovanju trgovca, za razliko pri zamenjavi obrestne mere, ko so ta sredstva izdvojena in stranki niso na voljo po zaključku posla. Namenjeno za SWAP (menjave obrestne mere) in terminske (FX) posle po dogovorjenem aneksu (CSA).
SWSC Zavarovanje stranke za razliko pri menjavi obrestne mere Denarno kritje namenjeno zavarovanju stranke, za razliko pri zamenjavi obrestne mere, ko ta sredstva niso izdvojena in so stranki na voljo po zaključku posla. Namenjeno za SWAP (menjave obrestne mere) in terminske (FX) posle po dogovorjenem aneksu (CSA).
SWUF Predplačilo obrestne zamenjave Predplačilo pri obrestni zamenjavi.
TAXR Vračilo davka Vračilo plačanega davka ali davčne obveznosti in preveč plačane dohodnine
TAXS Devek Plačilo davka na dohodek iz kapitala (obresti, dividende, vredn. papirji), dohodnine (iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja), dohodnine iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, iz dajanja premoženja v najem, od dohodka iz dejavnosti pri s.p.
TBAN Neto poravnava trgovanja s TBA posli Neto poravnava gibanja obveznosti prodaj/nakupov ob uparjanju obveznosti med strankami za napovedane TBA posle.
TBAS Napovedan posel (TBA) Denarno kritje povezano s produktom z napovedanim poslom, ki je izdan pred osnovnim napovedanim TBA poslom. TBA posel je predhodni nakup vrednostnih papirjev (pred izdajo), ki so zaščiteni s hipoteko (MBS).
TBBC Zavarovanje trgovca za TBA posel Denarno kritje namenjeno produktu z napovedanim poslom, ki je izdan pred osnovnim napovedanim poslom, v skladu s TBA pogodbo. Sredstva so izdvojena in komitentu niso več na voljo.
TBCC Zavarovanje stranke za TBA posel Plačilo denarnega kritja (na uporabo stranki) za produkt z napovedanim poslom, ki je izdan pred osnovnim napovedanim poslom, v skladu s TBA pogodbo. Sredstva niso izdvojena in so stranki na voljo.
TBIL Račun za telekomukacije Plačilo telekomunikacijskih storitev
TCSC Stroški storitev mestnega sveta Plačilo storitev mestnega sveta
TELI Plačilo prek telefona Plačilo nakupa izvedenega prek telefona
TLRF Provizija za prodajalca vzajemnega sklada (izven ZDA) Vsaka provizija s strani upravitelja vzajemnega sklada za prodajalca vzajemnega sklada, ki ni iz ZDA. Uporablja se mednarodna koda vrednostnega papirja (ISIN - International Securities Identification Code).
TLRR Rabat za prodajalca vzajemnega sklada (izven ZDA) Vsak rabat s strani upravitelja vzajemnega sklada za prodajalca vzajemnega sklada, ki ni iz ZDA. Uporablja se mednarodna koda vrednostnega papirja (ISIN - International Securities Identification Code).
TMPG TMPG zahtevek Denarno plačilo povezano z zahtevkom TMPG (Treasury Market Practices Group, skupina za dobro prakso in ugled zakladniškega poslovanja v ZDA).
TPRI Obresti tripartitne repo pogodbe Plačilo obresti vezano na tripartitno repo pogodbo
TPRP Neto poravnava tripartitne REPO pogodbe Denarni tok vezan na neto dobiček/izgubo iz tripartitne repo pogodbe
TRAD Trgovske storitve Transakcija se nanaša na trgovske storitve.
TRCP Zakladniški produkt Denarno zavarovanje povezano s kombinacijo izpostavljnosti vrstam tveganja pri zakladnicah.
TREA Zakladniško plačilo Plačilo storitev zakladniškega poslovanja
TRFD Skrbniški sklad Plačilo v/iz skrbniški/jamstveni sklad
TRNC Delno predizpolnjen obrazec Kreditno plačilo je izvedeno na podlagi vnaprej izpolnjenega naloga za plačilo z nepopolnimi podatki, ki ga izda prejemnik plačila
TRPT Cestnine Polnitev predplačniških kartic in ostalih medijev elektronskega cestninjenja za namene transporta
TRVC potovalni ček plačilo potovalnega čeka
UBIL Povezane komunalne storitve Plačilo skupnemu dobavitelju plina, vode in/ali elektrike.
UNIT Vplačilo v investicijski sklad Vplačilo v investicijski sklad
VATX Davek na dodano vrednost Plačilo davka na dodano vrednost
VIEW Oskrba vida Plačilo za oskrbo vida
WEBI Spletno plačilo Plačilo nakupa izvedenega prek svetovnega spleta (internet)
WHLD Davek po odbitku Davčni odtegljaj od dohodkov nerezidentov (WHT)
WTER Račun za vodo/vodarina Plačilo vode, kanalščine, priključnine in ostalih storitev povezanih z oskrbo z vodo